Tento obchod používa cookies a ďalšie technológie k tomu aby sme mohli zlepšovať Vaše skúsenosti s našou stránkou.

Reklamačný poriadok

Stiahnúť reklamačný formulár

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P a upravuje podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie, postup predávajúceho pri riešení reklamácie a spôsoby vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke www.lubezne.sk

Reklamácie sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku, alternatívne riešenie sporov upravuje zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Definície pojmov:

Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Predávajúcim je spoločnosť Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P.

Adresa pre doručenie reklamácie: je presnou poštovou adresou, na ktorú je potrebné doručiť reklamovaný tovar a je uvedená pri každom jednotlivom ponúkanom tovare uvedenom na webovom rozhraní obchodu a túto informáciu kupujúci dostane aj v písomnej forme spolu s dodaným tovarom.

Určenou osobou je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv (tzv. autorizovaný servis)

Kupujúci je povinný ešte pred odoslaním objednávky oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom, Všeobecnými obchodnými podmienkami a Ochranou osobných údajov predávajúceho. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyjadruje, že sa vopred pred odoslaním objednávky mal možnosť oboznámiť a že sa oboznámil s obsahom VOP, týmto Reklamačným poriadkom a Ochranou osobných údajov predávajúceho.

II. Zodpovednosť predávajúceho za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Predávajúci ako doklad o záruke vystavuje ku každému zakúpenému tovaru doklad o kúpe (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä špecifikácia tovaru, množstvo, cena, dĺžka záruky, údaje predávajúceho, a presnú adresu pre doručenie reklamovaného tovaru. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Doklad o kúpe (faktúru) doručí predávajúci kupujúcemu v listinnej podobe spolu s dodaním tovaru.

III. Lehota pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je:

 • • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • • u tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady a je takto označený na webovom rozhraní obchodu).
 • • u výrobkoch, ktoré sa štandardne spotrebujú (kozmetika, jedlo, farby atď..) je možné uplatniť vadu do 24 mesiacov, ak však dátum spotreby na výrobku je časovo obmedzený na kratšiu dobu, je možné práva zo zodpovednosti za vady takého tovaru uplatniť iba do vyznačeného dátumu spotreby.

Právo z vady tovaru je možné uplatniť do uplynutia záručnej doby. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii, ktorá bola vybavená inak ako zamietnutím reklamácie. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

V. Záručné podmienky

Kontrola zásielky pri prevzatí

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri preberaní tovaru od dopravcu prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky, najmä počet balíkov, viditeľné poškodenie krabice a pod. podľa priloženého prepravného listu. Ak je zásielka neúplná alebo poškodená, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. Pokiaľ takto poškodenú alebo neúplnú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, predávajúci odporúča kupujúcemu, aby poškodenie alebo neúplnosť zásielky uviedol v odovzdávacom protokole prepravcu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby poškodenie alebo neúplnosť zásielky oznámil e-mailom na adresu: oznamenia@lubezne.sk a s dopravcom spísal škodový protokol a tento odoslal e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Neskoršia reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Uplatnenie reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci:

 • 1) doručil na adresu pre uplatnenie reklamácie (presnú poštovú adresu nájde v potvrdzujúcom emaily a v informačnom liste doručenom kupujúcemu pri doručení tovaru) reklamovaný tovar vrátane príslušenstva – tovar je potrebné bezpečne zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu,
 • 2) oznámil mailom na adrese oznamenia@lubezne.sk reklamáciu tovaru, pri ktorom uvedenie nasledujúce údaje:
 • • údaje kupujúceho a to u fyzickej osoby: meno, priezvisko a adresa bydliska, u právnickej osoby: obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho, kontaktné údaje kupujúceho (tel. číslo, email),
 • • označenie reklamovaného tovaru,
 • • číslo objednávky (nájde v potvrdzujúcom maily, a ak je kupujúci registrovaný aj vo svojom užívateľskom profile pod „Moje objednávky“)
 • • popis vád tovaru
 • • požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, t.j. či požaduje opravu tovaru, výmenu tovaru a pod. ( k tomu pozri nižšie čl. V. Spôsoby vybavenia reklamácie, kde sú uvedené možnosti vybavenia reklamácie)

Kupujúci môže reklamáciu vybaviť aj priamo u určenej osoby (tzv. autorizovaný servis), ktorá môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie. Informácia o tom, ktorý konkrétny autorizovaný servis je príslušný pre vykonanie záručnej opravy konkrétneho tovaru je kupujúcemu oznámená v listinnej podobe pri dodaní tovaru.

Kupujúci môže reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou, poštou alebo inak doručiť na adresu pre doručenie reklamácie. Reklamovaný tovar by mal byť primerane zabalený tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, predávajúci odporúča balík viditeľne označiť ako "REKLAMÁCIA", nie je to však podmienka.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia reklamácie je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Poškodenia tovaru, na ktoré sa záruka nevzťahuje:

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • a. mechanickým poškodením tovaru,
 • b. elektrickým prepätím
 • c. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • d. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
 • e. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • f. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • g. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • h. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • i. použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 • j. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, pokiaľ také použitie nie je obvyklé

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

V. Spôsoby vybavenia reklamácie

Reklamáciu je možné vybaviť nasledovnými spôsobmi:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o odstrániteľné vady a kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ale ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob a to v prípade, ak kupujúci vyžaduje spôsob vybavenia reklamácie, ktorý nezodpovedá charakteru vady (napr. ak kupujúci žiada opravu pri neodstrániteľnej vade). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Po vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe alebo pri reklamácii.

Po vybavení reklamácie upozorní predávajúci o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení aicky zaslaný na adresu kupujúceho.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou.

VI. Podnety a sťažnosti

Podnety a sťažnosti môžu kupujúci podávať na adrese predávajúceho: Výroba krojov s.r.o., Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou alebo mailom na adrese:
oznamenia@lubezne.sk

VII. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27,
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, P. O. BOX č. 29, 827 99 Bratislava

VIII. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 15.01.2024 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.lubezne.sk