Tento obchod používa cookies a ďalšie technológie k tomu aby sme mohli zlepšovať Vaše skúsenosti s našou stránkou.

Všeobecné obchodné podmienky SZČO Viktor Nadzam

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, v ktorej na jednej strane je Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na druhej strane je kupujúci (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.lubezne.sk v sekcii „O nás“.

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.lubezne.sk je spoločnosť Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lubezne.sk

Predávajúcim je spoločnosť Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mailová adresa: oznamenia@lubezne.sk

Adresa pre podávanie sťažností a iných podnetov: Výroba krojov s.r.o., Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou.

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi internetovú stránku www.lubezne.sk a ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Kdekoľvek v texte týchto VOP alebo Reklamačného poriadku sa vyskytuje pojem „spotrebiteľ“, má sa tým na mysli kupujúci definovaný v tomto ustanovení.

E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Trvanlivým nosičom sa na účely zák. č. 102/2014 Z. z. rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickú komunikáciu za plnohodnotnú formu vzájomnej komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. a ďalšími ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa vopred oboznámil s týmito VOP, Reklamačným poriadkom a s Ochranou osobných údajov a vyjadruje tým svoj súhlas s ich znením platným a účinným v momente odoslania objednávky.

Kópiu týchto VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú emailovú adresu a zároveň mu budú doručené spolu s objednaným tovarom.

II. Registrácia a zákaznícky účet

Kupujúci si môže vyplnením registračného formulára na webovej stránke vytvoriť zákaznícky účet. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je povinný kupujúci pri ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy nie je podmienené registráciu a vytvorením zákazníckeho účtu. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj ako neregistrovaný kupujúci. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď sa kupujúci do svojho užívateľského účtu neprihlásil po dobu 1 roka od posledného prihlásenia, v prípade podozrenia neoprávneného použitia účtu treťou osobou, v prípade ak kupujúci porušil svoje povinnosti mu vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj spolu s cenami jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov s výnimkou nákladov na zabalenie a dodanie tovaru kupujúcemu. Ponuka predaja tovaru ostáva v platnosti do doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Návrhom predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj na webovej stránke www.lubezne.sk

Prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je odoslanie riadnej a úplnej elektronickej objednávky tovaru predávajúcemu, prijatie návrhu nadobudne účinnosť okamihom doručenia riadnej a úplnej elektronickej objednávky predávajúcemu.

Objednanie tovaru vykoná kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • • objednávanom tovare – kupujúci si volí tovar tým, že objednávaný tovar „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu,
 • • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru - kupujúci označí vybranú možnosť spôsobu úhrady,
 • • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • • informácie o nákladoch spojených so zabalením a dodaním tovaru kupujúcemu

(ďalej aj len ako „objednávka“).

Kupujúci kupuje tovar za cenu uvedenú vo webovom rozhraní obchodu v čase objednania tovar. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Cena tovaru a všetky poplatky budú uvedené v objednávke a v informatívnom e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu ponúknutý a zobrazený tzv. súhrnný prehľad objednávky, v ktorom sú uvedená identifikácia objednávaného tovaru, hlavné vlastnosti tovaru, jeho množstvo/počet, celková cena tovaru a všetkých ostatných daní, zvolený spôsob úhrady ceny tovaru a náklady s tým spojené, zvolený spôsob dopravy a dodania a náklady s tým spojené, všetky prípadné ďalšie poplatky, celková finančná čiastka, ktorú bude povinný kupujúci predávajúcemu zaplatiť v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy a údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa uvedená kupujúcim pre doručenie tovaru a emailová adresa kupujúceho pre zaslanie potvrdzujúceho mailu.

V prípade, ak kupujúci zistí chybu pri vyplnení objednávkového formuláru, má možnosť klikom na tlačidlo „späť“ vrátiť sa k chybnej časti objednávkového formuláru a zistenú chybu opraviť.

Kupujúci má takto ešte pred odoslaním objednávkového formulára zabezpečenú technickú možnosť zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli v procese vypĺňania objednávkového formuláru. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať s povinnosťou úhrady“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom prijatia riadnej a úplnej objednávky predávajúcim.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email zadaný kupujúcim pri vypĺňaní objednávky. V informatívnom emaily uvedie predávajúci nasledujúce údaje: identifikácia objednávaného tovaru a jeho množstvo/počet, cena jednotlivého tovaru vrátane DPH, zvolený spôsob úhrady ceny tovaru a náklady s tým spojené, zvolený spôsob dopravy a náklady za dopravu, náklady na balné a všetky prípadné ďalšie poplatky, celková finančná čiastka, ktorú bude povinný kupujúci predávajúcemu zaplatiť v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy a údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa uvedená kupujúcim pre doručenie tovaru a emailová adresa kupujúceho pre zaslanie potvrdzujúceho mailu. Súčasťou potvrdzujúceho emailu je ďalej odkaz na aktuálne znenie VOP, Reklamačného poriadku, Ochrany osobných údajov predávajúceho, odkaz na Faktúry, platobné údaje pre zaplatenie kúpnej ceny objednaného tovaru, lehotu na zaplatenie kúpnej ceny, informáciu o následkoch nezaplatenia kúpnej ceny objednaného tovaru v uvedenej lehote a formulár na odstúpenie od zmluvy s poučením o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy ďalej obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho, kontakt na predávajúceho (telefónne číslo a emailová adresa).

Objednávať je možné výlučne zaslaním elektronickej objednávky na webovom rozhraní predávajúceho: www.lubezne.sk

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu kupujúceho o takejto skutočnosti informuje e-mailom zadaným pri vytváraní objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú za účelom prechádzania vzniku škody, pokiaľ by došlo ku zneužitiu osobných údajov na strane kupujúceho, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci bezodkladne informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch kúpna zmluva nevznikne.

Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane výšky kúpnej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 10 dní od vykonania objednávky tovaru, má právo predávajúci od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu mailom.

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu piatich rokov odo dňa jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia, je sprístupnená registrovanému kupujúcemu v jeho Zákazníckom účte v sekcii Moje nákupy, odkiaľ si ju môže registrovaný kupujúci počas doby archivácie reprodukovať a uchovať. Základné náležitosti kúpnej zmluvy sú obsiahnuté aj v potvrdzujúcom emaily. Zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. V týchto všeobecných obchodných podmienkach sú podrobne popísané informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré je potrebné vykonať k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, tento proces je vo VOP zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky objednávku skontrolovať, opraviť alebo objednávku zrušiť bez jej odoslania. Tieto VOP sú k dispozícii na portáli predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Predávajúci neposkytuje služby so zvýšenou tarifou, náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné. Na webovom rozhraní obchodu sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, okrem poplatkov za dopravné a balné, ktoré sú uvádzané v rámci objednávkového formuláru a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Pred odoslaním objednávky kupujúci je informovaný formou tzv. súhrnného prehľadu objednávky aj o výške ceny za jednotlivý objednávaný tovar, o výške balného a výške dopravného a výške celkovej finančnej čiastky, ktorú bude kupujúci povinný predávajúcemu zaplatiť v prípade vzniku kúpnej zmluvy.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu predajca ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • • platba vopred bankovým prevodom,

Faktúra v listinnej podobe bude kupujúcemu zaslaná spolu s dodaním tovaru.

V. Dodacie podmienky

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení, ako i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu v momente, keď kupujúcemu odovzdá vec dopravca v mieste dodania určenom kupujúcim v objednávky. Predávajúci doručí objednaný tovar kupujúcemu až po riadnom a úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci obstará zabalenie veci a prípravu veci na prepravu podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • • zasielanie prepravnou službou
 • • osobné vyzdvihnutie na pobočke Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou

V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému lubezne.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

Pri dodaní tovaru môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci a alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice ) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu oznamenia@lubezne.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VI. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného na portály www.lubezne.sk dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu, v opačnom prípade je kupujúci povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, v takomto prípade môže mať jeho konanie aj trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

VII. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom e-mailu personálu predajcu:
Prevádzková doba: Po - Ne: 09:00 - 16:00 hod.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.lubezne.sk

VIII. Právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa § 7 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho o 14 dní odo dňa

 • a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 • b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 • c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho nasledujúcimi spôsobmi:

 • a) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči doručenom predávajúcemu, kupujúci môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu predávajúci zaslal v potvrdzujúcom emaily po prijatí objednávky, tento formulár je zverejnený a je možné ho reprodukovať aj na internetovej stránke www.lubezne.sk a ktorý je dostupný aj tu.
 • b) vyplnením a odoslaním elektronického formulára na odstúpenie od zmluvy zverejneného na internetovej stránke www.lubezne.sk, v takom prípade predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle o tom kupujúcemu potvrdenie na mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri odoslaní objednávky,
 • c) odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na mailovú adresu predávajúceho: oznamenia@lubzene.sk

Odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo formulár o odstúpení o zmluvy v listinnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Výroba krojov s.r.o., Okulka 20/8,  Vranov nad Topľou

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci by mal tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogéria a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Okrem povinností uvedených vyššie uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom, v ktorom uvedie číslo objednávky alebo číslo nákupného dokladu, číslo bankového účtu, na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu tovaru, príp. oznámenie, či žiada, aby bola predmetná suma čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované vecné darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva sa zrušuje spolu s kúpnu zmluvu a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy kúpna zmluva nezaniká a v takomto prípade je kúpna zmluva a darovacia zmluva posudzované samostatne.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z vadného plnenia iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote aicky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra). Reklamačný poriadok nájdete tu.

X. Alternatívne riešenie sporov, sťažnosti a podnety spotrebiteľov

Prípadné spory medzi lubezne.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom platformy riešenia sporov online ec.europa.eu/consumers/odr. Predávajúci odporúča Kupujúcemu skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, kontaktovať predávajúceho cez kontakt uvedený na internetovej stránke lubezne.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov sa predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 15 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu, o vybavení sťažnosti alebo podnetu zašle predávajúci kupujúcemu informáciu na mailovú adresu zadanú kupujúcim pre tento účel.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR zriadeným pri záujmovom združení Asociácia pre rozvoj podnikania, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 745 862 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.01.2024. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.