Tento obchod používa cookies a ďalšie technológie k tomu aby sme mohli zlepšovať Vaše skúsenosti s našou stránkou.

Ochrana osobných údajov (ďalej v texte ako „dokument“)

Tento dokument je spracovaný podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

I. Úvodné ustanovenia

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu a to najmä meno, priezvisko, adresa, a ďalšie kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, titul, údaje o správaní alebo konaní, biometrické údaje, informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo o iných špecifických znakoch, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu konkrétnej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.lubezne.sk (e-shopu) je: Výroba krojov s. r. o., IČO: 52878155, so sídlom Okulka 20/8, 09301 Vranov nad Topľou spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39625/P, e-mailová adresa: oznamenia@lubezne.sk

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Je to každá fyzická osoba, ktorý navštívi webové rozhranie obchodu www.lubezne.sk a zároveň si vytvorí užívateľský účet (zaregistruje sa) alebo odošle vyplnenú objednávku alebo vyplní a odošle kontaktný formulár na webovom rozhraní obchodu alebo podá u predávajúceho (prevádzkovateľa) podnet alebo sťažnosť.

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou, a to kuriérske a doručovateľské spoločnosti a poskytovatelia poštových služieb podľa zák. č. 324/2011 Z. z. o poštových službách.

Oprávnenou osobou každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu k prevádzkovateľovi.

II. Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom realizácie objednávky, dodania tovaru, zúčtovanie platieb, plnenia zmluvy, vybavenia reklamácie, podnetu alebo sťažnosti.

Prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje pre marketingové účely (zasielanie reklám, newslettrov a pod.) výlučne, ak k tomu dá dotknutá osoba súhlas a len po dobu platnosti tohto súhlasu.

III. Zoznam spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ za účelom plnenia zmluvy spracováva osobné údaje: titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, adresa bydliska, adresa pre dodanie tovaru (ak je iná ako adresa bydliska). Prevádzkovateľ za účelom marketingu spracováva osobné údaje: meno a priezvisko a emailová adresa. Prevádzkovateľ za účelom vybavenia reklamačného konania od dotknutých osôb požaduje údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis (iba pri listinnej komunikácii).

IV. Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje ich získavaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, vyhľadávaním, využívaním, uchovávaním, likvidáciou, poskytovaním, sprístupňovaním.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje tým, že fyzická osoba, ktorý navštívi webové rozhranie obchodu www.lubezne.sk a zároveň si vytvorí užívateľský účet (zaregistruje sa) alebo odošle vyplnenú objednávku alebo vyplní a odošle kontaktný formulár na webovom rozhraní obchodu alebo podá u predávajúceho (prevádzkovateľa) podnet alebo sťažnosť.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých zozbieraných osobných údajoch, osobné údaje nezverejní, neposkytne a nesprístupní tretím osobám s výnimkou prípadov uvedených v bode VII. tohto dokumentu, osobné údaje zhromažďuje, spracováva a archivuje v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, zabezpečuje ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutých osôb.

V. Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

Prevádzkovateľ spracúvava bez súhlasu dotknutej osoby v informačnom systéme „IS e-shop“ tie osobné údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov). Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v informačnom systéme e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

VI. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje v informačnom systéme „IS marketing“, pre marketingové účely (zasielanie noviniek, reklám, newslettrov) len na základe osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho – fyzickej osoby je v tomto prípade súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže udeliť súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely tak, že pri zadávaní dát do elektronickej objednávky zaškrtne políčko „súhlasím so zasielaním newsletterov“. Udelenie súhlasu dotknutej osoby nie je podmienkou vykonania objednávky tovaru a vzniku kúpnej (v prípade darčekov aj darovacej ) zmluvy.

Poskytnutie súhlasu pre spracovanie osobných údajov pre marketingové účely je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, odvolanie súhlasu dotknutá osoba môže oznámiť prevádzkovateľovi mailom na mailovú adresu: oznamenia@lubezne.sk.

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre marketingové účely sa udeľuje na obdobie 3 rokov od udelenia súhlasu; ak však dotknutá osoba súhlas pred uplynutím tejto lehoty odvolá, súhlas sa považuje za udelený len do momentu odvolania súhlasu dotknutou osobou.

VII. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy poskytne prepravnej spoločnosti (kuriérovi) osobné údaje za účelom doručenia tovaru kupujúcemu a to v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie tohto účelu, t.j. meno, priezvisko, adresa pre doručenie zásielky, adresu bydliska (ak kupujúci pri objednávke neuviedol inú adresu pre doručenie) a tel. číslo.

Tretie strany a okruh príjemcov:
Kuriérska spoločnosť:
Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovensko
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovensko

VIII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby na účely priameho marketingu.

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba má ďalej právo:

 • • kedykoľvek odvolať súhlas pre spracovanie osobných údajov (bližšie pozri čl. VI. tohto dokumentu), ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • • podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov aizovaného spracúvania jej osobných údajov (napr. aicky vygenerovaná faktúra). Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od aizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od doručenia .

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

IX. Zásady používania súborov „Cookies“

Používanie cookies v rámci Európskej únie upravuje Smernica č. 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a vnútroštátny právny predpis – zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

V súlade so Smernicou č. 95/46/ES, prevádzkovateľ internetovej stránky týmto poskytuje kupujúcemu nasledujúce informácie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení kupujúceho pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí užívateľ opätovne uvádzať.

Účel cookies:

 • • Zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie
 • • Zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcii
 • • Analýza využívania sídla za účelom poskytovanie prispôsobeného (personalizovaného) obsahu
 • • Analýza s cieľom optimalizovať funkčnosť
 • • Uložiť obsah nákupného košíka/vozíka
 • • Zabezpečiť aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne

Ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení kujúceho je prevádzkovateľ oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ (kupujúci) udelil na to súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Kupujúci má možnosť v počítači alebo inom zariadení cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo alebo pomocou prehliadača. Kupujúci môže úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania.

Odstránenie cookies z počítača nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie internetovej stránky, avšak po odstránení cookies sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré uľahčujú prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

X. Záverečné ustanovenia

Tento dokument „Ochrana osobných údajov“ je umiestnená na webovom rozhraní internetového obchodu www.lubezne.sk a je platný od 01.01. 2021